Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (praktijk Xing Fu by Naomi, Van Ryckelstraat, 14, 5081 JE Hilvarenbeek, Nederland, [email protected], Telefon: 0639862156) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.praktijkxingfubynaomi.nl/retourbeleid/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeen komst.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan praktijk Xing Fu by Naomi, Van Ryckelstraat, 14, Hilvarenbeek, Nederland, [email protected]

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.